Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RODNEY ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING, 20 MPH SPEED

Notice ID: NP4303711

Notice effective from
15th October 2018 to 14th November 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (RODNEY ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING, 20 MPH SPEED

LIMIT) (REVOCATION) ORDERS 2018 & PROPOSED SPEED CUSHIONS / JUNCTION

PLATEAUS

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police has, on 15 October 2018 (1) made the above orders, the effect of which is: (i) to prohibit waiting at any time on the lengths of road set out in schedule 1 to this notice (ii) to restrict waiting to 2 hours (no return within 2 hours) between the hours of 8am and 6pm Monday to Saturday on the length of road set out in schedule 2 to this notice (iii) to revoke the item in schedule 3 and item (b) in schedule 1 relating to Rodney Rd in the Newport City Council (Rodney Rd & Grafton Rd, Newport) (Prohibition of Waiting & Loading) Order 2013 and item 3(d) in schedule 1 of the Newport Borough Council (Grafton Rd & Various Rds) (Parts) (Prohibition & Restriction of Waiting) Order 1976 (iv) to impose a speed limit of 20 mph on Rodney Rd, St Vincent Rd, Grafton Rd, Beresford Rd and Colne St; (2) in exercise of its powers under section 90 A(1) of the Highways Act 1980 will construct speed cushions (1.6m x 1.9m x 75mm) and junction plateaus (full width of carriageway 75 mm high) at the locations set out in schedule 3 to this notice. The orders will come into operation on 23 October 2018. The orders and a map showing the affected roads may be inspected at the Civic Centre, Newport during normal office hours Monday-Friday. If you wish to question the validity of the orders, or of any provision contained in them, on the grounds that they are not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the orders, you may, within 6 weeks from 15 October 2018 apply to the High Court for this purpose.

DATED: 15 October 2018

G D Price Head of Law and

Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

SCHEDULE 1

Rodney Rd: (a) south western side from its junction with Clarence Place to a point opposite the line of the south eastern kerb line of St Vincent Rd (b) south western side from a point opposite the line of the north western kerb line of Grafton Rd to a point 16m north west of its junction with Colne St (c) south western side from a point 45m south east of its junction with Colne St for a distance of 12m in a south easterly direction

SCHEDULE 2

Rodney Rd: south western side from a point opposite the line of the south eastern kerb line of St Vincent Rd to a point opposite the line of the north western kerb line of Grafton Rd

SCHEDULE 3

Rodney Rd: 2 speed cushions approx 8m north west of its junction with St Vincent Rd and 2 speed cushions approx 10m north west of its junction with Grafton Rd, junction plateau at its junction with Diocletian Mews, and junction plateau at its junction with Colne St ("m" means metres throughout this notice)

GORCHYMYNION CYNGOR DINAS CASNEWYDD (RODNEY ROAD A FFYRDD AMRYWIOL, CASNEWYDD) (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS, TERFYN CYFLYMDER

20 MYA) (DIRYMU) 2018 A CHLUSTOGAU CYFLYMDER ARFAETHEDIG / LLWYFANNAU

CYFFYRDD

HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 6l ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu (1) wedi gwneud y gorchymynion uchod ary 15 Hydref 2018 ac effaith hyn fydd: (i) gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y rhannau o ffordd a nodir yn atodlen 1 i'r hysbysiad hwn (ii) cyfyngu aros i 2 awr (dim dychwelyd o fewn 2 awr) rhwng 8am a 6pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn ar y rhan o ffordd a nodir yn atodlen 2 i'r hysbysiad hwn (iii) diddymu'r eitem yn atodlen 3 a eitem (b) yn atodlen 1 mewn perthynas a Rodney Road yng Ngorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (Rodney Rd a Grafton Rd, Casnewydd) (Gwahardd Aros a Llwytho) 2013 a eitem 3(d) yn atodlen 1 Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Casnewydd (Grafton Rd a Ffyrdd Amrywiol) (Rhannau) (Gwahardd a Chyfyngiad Aros) 1976 (iv) gosod cyfyngiad cyflymder o 20 mya ar Rodney Rd, St Vincent Rd, Grafton Rd, Beresford Rd a Colne St; (2) wrth arfer ei bwerau

dan adran 90 A(1) y Ddeddf Priffyrdd 1980, y

fydd y Cyngor yn adeiladu clustogau arafu (1.6m x 1.9m x 75mm) a llwyfannau cyffyrdd (lled llawn l6n gerbydau yw 75mm o uchder) yn y lleoliadau a nodir yn atodlen 3 i'r hysbysiad hwn. Daw'r gorchymynion i rym ar y 23 Hydref 2018. Mae copiau o'r gorchymynion a map yn dangos yr heolydd mewn cwestiwn wedi eu lleoli a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim y Ganolfan Ddinesig Casnewydd yn ystod oriau gwaith arferol Dydd Llyn I Ddydd Gwener. Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y gorchymynion, neu unrhyw un o'r darpariaethau a gynhwysir ynddynt ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno, neu unrhyw offeryn a wneir oddi tano, heb gydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r gorchymynion, gallwch o fewn 6 wythnos o 15 Hydref 2018 wneud cais i'r Uchel Lys i'r diben hwn.

Dyddiad: 15 Hydref 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

ATODLEN 1

Rodney Rd: (a) ochr y de-orllewin o'r gyffordd a Clarence Place at bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn y de-ddwyrain ger St Vincent Road (b) ochr y de-orllewin o bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn gogledd-orllewin Grafton Road at bwynt 16m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Colne Street (c) ochr y de-orllewin o bwynt 45m i'r de-ddwyrain o'r gyffordd a Colne Street am 12m tua'r de-ddwyrain

ATODLEN 2

Rodney Rd: ochr y de-orllewin o bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn de-ddwyrain St Vincent Road at bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn gogledd-orllewin Grafton Road

ATODLEN 3

Rodney Rd: 2 glustog arafu oddeutu 8m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a St Vincent Rd a 2 glustog arafu oddeutu 10m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Grafton Road, llwyfan cyffordd ger y gyffordd a Diocletian Mews, a llwyfan cyffordd ger y gyffordd a Colne St

(mae "m" yn golygu metrau yn yr hysbysiad hwn)

Attachments

NP4303711.pdf Download

Newcastle City Council

Civic Centre , Barras Bridge , Newcastle upon Tyne , Tyne and Wear , NE99 2BN

http://www.newcastle.gov.uk/ 0191 278 7878

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices