Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT CITY COUNCIL NEWPORT LOCAL DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2026

Notice ID: NP4243865

Notice effective from
8th June 2018 to 8th July 2018

NEWPORT CITY COUNCIL -NEWPORT LOCAL DEVELOPMENT PLAN 2011 - 2026
DRAFT CONSERVATION AREA APPRAISALS DRAFT SUPPLEMENTARY PLANNING GUIDANCE (SPG)

* Conservation Area Appraisal -City Centre
* Conservation Area Appraisal -St Woolos
* Conservation Area Appraisal - Clytha

The Council wishes to consult on the above draft documents which have been prepared to meet section 71 (1) of the Planning (Listed Building and Conservation Area) Act 1990. The appraisal documents are published in draft form and the Council welcomes comments from all interested parties. Written comments received within the deadline will be taken into account prior to the final approval of the guidance documents. Copies are available to download from the Council website www.newport.gov.uk/ haveyoursay, or can be inspected at the Information Station Building, Queensway, Newport, NP20 4AX, or Central Library.

Two public exhibitions are taking place during the consultation period:
* Saturday 16 June 2018 from 10 - 3pm in Newport Market, and
* Thursday 21 June 2018 from 4 - 8pm in Newport Civic Centre

Enquiries regarding their general availability should be made by contacting the Planning Policy Team on 01633 656656.
Written comments are invited and should be received at the address below, or emailed to ldp.consultation@newport.gov.uk, not later than 5pm on 3 August 2018. They should be addressed to:
Planning Policy
Newport City Council
Civic Centre Newport NP20 4UR


CYNGOR DINAS CASNEWYDD CYNLLUN DATBLYGU LLEOL CASNEWYDD 2011-2026 GWERTHUSIADAU ARDAL CADWRAETH DRAFFT CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL (CCA) DRAFFT
* Gwerthusiad Ardal Gadwraeth -Canol y Ddinas
* Gwerthusiad Ardal Gadwraeth -

St Woolos
* Gwerthusiad Ardal Gadwraeth - Clytha

Mae'r Cyngor yn dymuno ymgynghori ar y dogfennau drafft uchod a baratowyd i ddiwallu adran 71 (1) Deddf Cynllunio (Adeilad Rhestredig ac Ardal Gadwraeth 1990. Caiff y dogfennau gwerthuso eu cyhoeddi ar ffurf draft ac mae'r Cyngor yn croesawu sylwadau gan yr holl bart'ion a diddordeb. Caiff sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir o fewn y dyddiad cau eu hystyried cyn i'r dogfennau canllaw gael eu cymeradwyo'n derfynol. Gellir lawrlwytho copiau o wefan y Cyngor www.newport.gov.uk/haveyoursay, neu gellir eu harchwilio yn Information Station Building, Queensway, Casnewydd, NP20 4AX, Llyfrgell Canolog.

Cynhelir dwy arddangosfa gyhoeddus yn ystod y cyfnod ymgynghori:
* Dydd Sadwrn 16 Mehefin 2018 10 - 3pm ym Marchnad Casnewydd, a
* Dydd lau 21 Mehefin 2018 4 - 8pm yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd

Dylid cyfeirio ymholiadau yn holi am eu hargaeledd cyffredinol at y TTm Polisi Cynllunio ar 01633 656656
Gwahoddir sylwadau ysgrifenedig a dylent gyrraedd y cyfeiriad isod neu gael eu e-bostio at ldp.consultation@newport.gov.uk, ddim hwyrach na n 5pm ar 3 Awst 2018. Dylid eu cyfeirio at:
Polisi Cynllunio
Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig  Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4243865.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices