Search for more Public Notices in your area
Planning

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

Notice ID: NP4186677

Notice effective from
24th February 2018 to 26th March 2018

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 (as amended) DEDDF CYNLLUNIO GWLAD ATHREF 1990 (fel y'i diwygiwyd) APPLICATIONS TO NEWPORT CITY COUNCIL CEISIADAU I GYNGOR DINAS CASNEWYDD THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 (as amended) GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD ATHREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 (fel y'i diwygiwyd) PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 (AS AMENDED)

DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD

CADWRAETH) 1990 (fel y'i diwygiwyd)

SECTION 10 - APPLICATION FOR LISTED BUILDING CONSENT

ADRAN 10 - CAIS AM GANIATAD ADEILAD RHESTREDIG

SECTION 73 - DEVELOPMENT AFFECTING THE CHARACTER OR

APPEARANCE OF A CONSERVATION AREA

ADRAN 73 - DATBLYGIAD YN EFFEITHIO CYMERIAD NEU

YMDDANGOSIAD ARDAL CADWRAET

App No: 17/1089 - Listed Building Consent for office

Listed Building Consent for office

refurbishment on Level 2 East, Entrance 2

reconstruction to offer disabled access and conversion of internal spaces to reception and meeting rooms, all to include M&E upgrade at Newport City Council, Civic Centre, Godfrey Road

App No: 18/0054 (F) & 18/0108 (CA) Conservation Area Consent for demolition and rebuilding of front boundary wall at 12-13 Park Square

Conservation Area Consent for demolition and rebuilding of front boundary wall at 12-13 Park Square

A copy of the plans and documents relating to the application can be viewed atwww.newport.gov.uk/ planningonline or by visiting The Information Station, Old Station Buildings, Queensway, Newport, NP20 4AX, between the hours of 8.30 am - 5.00 pm (Monday to Friday) until the 17/03/2018. Any person, who wishes to comment on an application, should do so in writing by that date to the Head of Regeneration, Investment and Housing, Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR, or by email to planning@newport.gov.uk or via the above website quoting the reference number. All comments received will be in the public domain and may be published on the Council's website.

Gellir gweld copi o'r cynlluniau a'r dogfennau sy'n ymwneud a>r cais arwww.newport.gov.uk/planningonline neu drwy ymweld a'r Orsaf Wybodaeth, Adeiladau'r Hen

Orsaf, Queensway, Casnewydd, NP20 4AX, rhwng 8.30 am

-5.00 pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener) tan y 17/03/2018. Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwneud sylwadau ar gais, wneud hynny'n ysgrifenedig erbyn y dyddiad hwnnw at y Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR, neu drwy e-bost at planning@newport.gov.uk neu drwy'r wefan uchod gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod. Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn eiddo cyhoeddus a gellir eu cyhoeddi ar wefan y

Cyngor.

Dated/Dyddiedig: 24/02/2018

Attachments

NP4186677.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices