Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (A4042 (PART) NEWPORT) (TEMPORARY (PROHIBITION OF VEHICLES OF WIDTH OF OVER 2.75 METRES) ORDER 2017

Notice ID: NP4156068

Notice effective from
21st December 2017 to 20th January 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (A4042 (PART) NEWPORT) (TEMPORARY (PROHIBITION OF VEHICLES OF WIDTH OF OVER 2.75 METRES) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an

order the effect of which will be to prohibit any vehicle

of a width of over 2.75 metres (9 feet) from proceeding along the A4042 southbound carriageway from the Harlequin roundabout to Old Green Interchange.

The alternative route is via southbound (Heidenheim Drive) - Kingsway and return. The reason for making the order is to enable grit-blasting works to be completed

whilst maintaining access for light vehicles. The

proposed order will be operative from 8 January 2018

and will continue in force for a period not exceeding

18 mths or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 mths. Pedestrian access will be available via elevated

footway walkway, emergency vehicle access will NOT be available through the narrowed section of highway due to physically restricted width.

Dated: 21 December 2017

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (A4042 (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD CERBYDAU O LED DROSODD 2.75 METRDROS DRO) 2017

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd

wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio

Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu

mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad

hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd

cerbydau o led drosodd 2.75 metr (9 troedfedd) rhag mynd ar hyd gerbydffordd tua'r de o gylchfan Heidenheim i Old Green Interchange. Y llwybr amgen

yw trwy gerbydffordd deheuol (Heidenheim Drive) -

Kingsway ac yn dychwelyd. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi cwblhau gwaith chwistrellu graean wrth gynnal mynediad i gerbydau ysgafn. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 8 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn

fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 3 mis. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael trwy gerdded llwybr troed uchel, NI fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael trwy rhan o briffordd sydd wedi'i gulhau oherwydd

lled cyfwng ffisegol y ffordd gerbydau.

Dyddiedig: 21 Rhagfyr 2017

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4156068.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices