Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerphilly, Multiple Traffic Notices Prohibition and Restiction of Waiting

Notice ID: NEW2359196

Notice effective from
16th March 2022 to 15th April 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Gorchymyn Cydgrynhoi (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) 2019 (Gorchymyn Diwygio Rhif 10) 2022
Darpariaeth Arfaethedig a Diwygiadau i Orchmynion Traffig mewn amryw o leoliadau yn ward Abercarn ym Mwrdeistref Sirol Caerffili
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ('y Cyngor'), wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ('Deddf 1984') a Deddf Rheoli Traffig 2004 ('Deddf 2004') a'r holl bwerau galluogi eraill, ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol a Rhan III o Atodlen 9 i Ddeddf 1984, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o ddiwygio Gorchymyn Cydgrynhoi (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 2019 drwy wneud y canlynol:
Ffrwd Melin, Abercarn
* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ddwyreiniol Ffrwd Melin o bwynt gyferbyn a ffin gefn Rhif 28b Ffrwd Melin i gyfeiriad y de i ddechrau'r gilfan bresennol, sef pellter o tua 40m.


* Darparu ardal Aros Cyfyngedig o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.00am i 9.00am a 3.00pm i 4.00pm ac eithrio bysiau yn y gilfan bresennol ar ochr ddwyreiniol Ffrwd Melin gyferbyn a Rhif 34 Ffrwd Melin.


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ddwyreiniol Ffrwd Melin o bwynt gyferbyn a ffin ddeheuol Rhif 42 Ffrwd Melin i gyfeiriad y gogledd i ddechrau'r gilfan bresennol, sef pellter o tua 14m


* Darparu llinellau melyn dwbl o amgylch y cylch canol (cylchfan fewnol) y cylch troi gyferbyn a Rhif 40 Ffrwd Melin, sef pellter o tua 29m o amgylch y gylchfan fewnol


High Meadow, Abercarn
* Darparu llinellau melyn dwbl o amgylch cul-de-sac yng nghyffiniau Rhif 22 High Meadow o ffin ogleddol y sied sy'n perthyn i Rif 22 High Meadow i gyfeiriad y gogledd, y gorllewin a'r de o amgylch y cul-de-sac i bwynt gyferbyn a'r sied sy'n perthyn i Rif 22 High Meadow, sef pellter o tua 44m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ogledd ddwyreiniol High Meadow o bwynt y tu 6l i'r ffin gyffredin rhwng 27/28 a 29/30 High Meadow i gyfeiriad de-ddwyreiniol i gyffordd Brook Street, Abercarn, pellter o tua 73m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr orllewinol High Meadow, o'i chyffordd a Brook Street i gyfeiriad gogleddol a gogledd-orllewinol, pellter o tua 24m


Ffordd Fynediad oddi ar y Stryd Fawr sy'n gwasanaethu Garn Street, Abercarn
* Darparu llinellau melyn dwbl o bwynt gyferbyn a ffin gyffredin Rhif 22/23 y Stryd Fawr ar y ffordd fynediad sy'n gwasanaethu Garn Street i gyfeiriad deheuol i gyffordd y ffordd fynediad gyda'r ffordd fawr, pellter o tua 11m


Newport Road, Cwmcarn
* Diddymu'r parth Dim Aros Llun-Sadwrn 8am-6pm presennol o bwynt ar ffin gyffredin Rhifau 95/96 tua'r gogledd i bwynt y tu allan i Rif 101 Newport Road, pellter o tua 39m


* Darparu llinellau melyn dwbl o bwynt ar ffin gyffredin Rhifau 95/96 tua'r gogledd i bwynt y tu allan i Rif 101 Newport Road, pellter o tua 39m


Railway Terrace ac Islwyn Street, Abercarn
* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ddeheuol Railway Terrace o'i chyffordd ag Islwyn Street i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol am bellter o tua 10m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ogleddol Railway Terrace o'i chyffordd ag Islwyn Street i gyfeiriad gogledd-ddwyreiniol am bellter o tua 16m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ddwyreiniol Islwyn Street o'i chyffordd gyda Railway Terrace i gyfeiriad gogleddol am bellter o tua 5m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ddwyreiniol Islwyn Street o'i chyffordd gyda Railway Terrace i gyfeiriad deheuol am bellter o tua 5m


Nantcarn Road (Reece's Terrace) a Craig View Bungalows, Cwmcarn
* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ogleddol Nantcarn Road o'i chyffordd gyda'r ffordd fynediad i Craig View Bungalows tua'r dwyrain am bellter o tua 10m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ogleddol Nantcarn Road o'i chyffordd gyda'r ffordd fynediad i Craig View Bungalows tua'r gorllewin am bellter o tua 10m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr orllewinol y ffordd fynediad i Craig View Bungalows o'i chyffordd gyda Nantcarn Road tua'r gogledd am bellter o tua 5m


* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ddwyreiniol y ffordd fynediad i Craig View Bungalows o'i chyffordd gyda Nantcarn Road tua'r gogledd am bellter o tua 17m


Bernard Street a Caradoc Street, Cwmcarn
* Darparu Aros Cyfyngedig Dydd Llun i ddydd Gwener 8.00am i 5.00pm ar ochr ddeheuol Caradoc Street o'i chyffordd a Bernard Street i gyfeiriad y gorllewin am bellter o tua 5m


* Darparu Aros Cyfyngedig o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.00am i 5.00pm ar ochr orllewinol Bernard Street o'i chyffordd a Caradoc Street i gyfeiriad deheuol i'r l6n y tu 6l i Caradoc Street pellter o tua 27m


* Darparu marciau 'Ysgol - Cadwch yn glir' rhwng dydd Llun a dydd Gwener 8.00am - 5.00pm ar ochr orllewinol Bernard Street o'i chyffordd a'r l6n y tu 6l i Caradoc Street i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o 37.25m


Gellir archwilio copi o'r cynigion, datganiad gan y Cyngor o'i resymau dros wneud y Gorchymyn a mapiau sy'n dangos y darnau o ffordd dan sylw ar wefan y Cyngor: www. caerffili.gov. uk/GorchmynionRheoleiddioTraffig
Gellir cael rhagor o wybodaeth gan yr Isadran Rheoli Traffig drwy ffonio 01443 866948 neu e-bostio godsat@caerffili.gov.uk
Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a'r rheswm dros wneud hynny, drwy e-bostio jonesa23@caerffili.gov.uk erbyn 6 Ebrill
2022 neu ffonio 01443 866948.
Gall gohebiaeth gael ei datgelu yn unol a gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
(Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and On Street Parking Places) Consolidation Order 2019 (Amendment Order No 10) 2022
Proposed Provision and Amendments to Traffic Orders at Various locations within the Abercarn Ward in Caerphilly County Borough
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council (the 'Council') in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (the '1984 Act') and the Traffic Management Act 2004 (the '2004' Act) and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 to the 1984 Act propose to make an Order the effect of which is to amend the Caerphilly County Borough Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and On Street Parking Places) Consolidation Order 2019 by the following:
Ffrwd Melin (Mill Race), Abercarn
* Provision of double yellow lines (DYLs) on the eastern side of Ffrwd Melin (Mill Race) from a point opposite the rear boundary of No 28b Ffrwd Melin in a southerly direction to the start of the existing layby a distance of approximately 40m


* Provision of Limited Waiting Monday to Friday 8.00am to 9.00am and 3.00pm to 4.00pm except for buses in the existing layby on the eastern side of Ffrwd Melin opposite No 34 Ffrwd Melin


* Provision of DYLs on the eastern side of Ffrwd Melin (Mill Race) from a point opposite the southern boundary of No 42 Ffrwd Melin in a northerly direction to the start of the existing layby a distance of approximately 14m


* Provision of DYLs around the center circle (inner roundabout) of the turning circle opposite No 40 Ffrwd Melin (Mill Race) a distance of approximately 29m around the inner roundabout


High Meadow, Abercarn
* Provision of DYLs around the cul-de-sac within the vicinity of No 22 High Meadow from the northern boundary of the shed belonging to No 22 High Meadow in a northerly westerly and southerly direction around the cul-de-sac to a point opposite the shed belonging to No 22 High Meadow a distance of approximately 44m


* Provision of DYLs on the north eastern side of High Meadow from a point to the rear of the common boundary between 27/28 and 29/30 High Meadow in a south easterly direction to the junction of Brook Street, Abercarn a distance of approximately 73m


* Provision of DYLs on the western side of High Meadow, from its junction with Brook Street in a northerly and north westerly direction a distance of approximately 24m


Access Road off High Street serving Garn Street, Abercarn
* Provision of DYLs from a point opposite the common boundary of No's 22/23 High Street on the access road serving Garn Street in a southerly direction to the access road junction with the main road a distance of approximately 11m


Newport Road, Cwmcarn
* Revoke existing No waiting Mon-Sat 8am -6pm from a point on the common boundary of No's 95/96 in a northerly direction to a point outside No 101 Newport Road a distance of approximately 39m


* Provision of DYLs from a point on the common boundary of No's 95/96 in a northerly direction to a point outside No 101 Newport Road a distance of approximately 39m


Railway Terrace and Islwyn Street, Abercarn
* Provision of DYLs on the southern side of Railway Terrace from its junction with Islwyn Street in a north easterly direction for a distance of approximately 10m


* Provision of DYLs on the northern side of Railway Terrace from its junction with Islwyn Street in a north easterly direction for a distance of approximately 16m


* Provision of DYLs on the eastern side of Islwyn Street from its junction with Railway Terrace in a northerly direction for a distance of approximately 5m


* Provision of DYLs on the eastern side of Islwyn Street from its junction with Railway Terrace in a southerly direction for a distance of approximately 5m


Nantcarn Road (Reece's Terrace) and Craig View Bungalows, Cwmcarn
* Provision of DYLs on the northern side of Nantcarn Road from its junction with


the access road to Craig View Bungalows in an easterly direction for a distance of approximately 10m
* Provision of DYLs on the northern side of Nantcarn Road from its junction with


the access road to Craig View Bungalows in a westerly direction for a distance of approximately 10m
* Provision of DYLs on the western side of the access road to Craig View Bungalows from its junction with Nantcarn Road in a northerly direction for a distance of approximately 5m


* Provision of DYLs on the eastern side of the access road to Craig View Bungalows from its junction with Nantcarn Road in a northerly direction for a distance of approximately 17m


Bernard Street and Caradoc Street, Cwmcarn
* Provision of Limited Waiting Monday to Friday 8.00am to 5.00pm on the southern side of Caradoc Street from its junction with Bernard Street in a westerly direction for a distance of approximately 5m


* Provision of Limited Waiting Monday to Friday 8.00am to 5.00pm on the western side of Bernard Street from its junction with Caradoc Street in a southerly direction to the lane at the rear of Caradoc Street a distance of approximately 27m


* Provision of School Keep Clear Markings between Monday to Friday 8.00am -5.00pm on the western side of Bernard Street from its junction with the lane at the rear of Caradoc Street in a south westerly direction for a distance of 37.25m


A copy of the proposals, a statement of the Council's reasons for making the Order and Maps showing the affected lengths of road may be inspected on the Councils website at https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Roadsand-pavements/Road-works/Traffic-Regulations-Orders..
Further information can be obtained from the Traffic Management Section, telephone 01443 866948 or email godsat@caerphilly.gov.uk
Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made by email to jonesa23@caerphilly.gov.uk by 6th April 2022, telephone 01443 866948.
Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of Information Act.
Dyddiad: 16 Mawrth 2022
Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd, Ty Tredomen,
Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF
Dated: 16th March 2022
Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure,Tredomen House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2359196.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices