Search for more Public Notices in your area
Planning

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

Notice ID: NEW2291360

Notice effective from
29th December 2021 to 28th January 2022

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
Hysbysiad o fwriad i waredu tir man agored
Rhoddir hysbysiad trwy hyn, dan Adran I23(2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972 ("y Ddeddf), bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu defnyddio ei bwerau dan Adran 123(1) y Ddeddf i waredu lleiniau o dir a ddisgrifir, i ddibenion adnabod, yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn ac a ddangosir ag ymyl goch ar y cynlluniau a grybwyllir yn yr Atodlen.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ystyried bod y lleiniau tir yn cynnwys neu'n ffurfio rhan o fan agored oddi mewn i derfynau Adran 123 (2A) y Ddeddf ac felly mae angen iddo ystyried unrhyw wrthwynebiadau i'r gwarediadau arfaethedig y gellir eu gwneud.
Mae cynlluniau sy'n dangos lleoliad y parseli o dir ar gael ar gais trwy anfon e-bost at tim.james@torfaen.gov.uk. Rhaid gwneud gwrthwynebiadau i'r gwaredu arfaethedig mewn llythyr a'u cyfeirio at Tim James yn Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen NP4 6YB neu trwy e-bostio tim.james© torfaen.gov.uk erbyn 19 lonawr 2022 fan bellaf.
I gael gwybodaeth am sut rydym yn trin eich data personol, gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd ar Torfaen.gov.uk.
Llofnod: Tim James, Prif Swyddog Gyfreithiol Dyddiedig: 22 Rhagfyr 2021
Atodlen
Disgrifiad o'r Tir: Clwb Chwaraeon aChymunedol Ponthir, Oaklands School Close, Ponthir, Torfaen
Arwynebedd yn Fras M2: 32,864
Cyfeirnod Cynllun: O.S/LJ (30/11/2021)
Dull Gwaredu: Prydlesu
 
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice of intended disposal of open space land
Notice is hereby given pursuant to Section 123(2A) of the Local Government Act 1972 ("the Act") that Torfaen County Borough Council intends to exercise its powers under Section 123(1) of the Act to dispose of parcels of land which are for identification purposes described in the Schedule to this notice and shown edged red on the plans referred to in the Schedule.
Torfaen County Borough Council consider that the parcels of land consist or form part of an open space within the meaning of Section 123 (2A) of the Act and is therefore required to consider any objections to the proposed disposals which may be made to it.
Plans showing the location of the parcels of land are available upon request by emailing tim.james@torfaen.gov.uk. Objections to the intended disposal (s) must be made in writing and addressed to Tim James at Civic Centre, Pontypool, Torfaen NP4 6YB or by email to tim.james@torfaen.gov.uk by no later than 19 January 2022.
For information on how we handle your personal data please refer to our Privacy Notice at torfaen.gov.uk
Signed: Tim James, Chief Legal Officer Dated: 22 December 2021

Schedule
Land Description: Ponthir Sports and Community Club, Oaklands School Close, Ponthir, Torfaen
Approximate Area: M2 32,864
Plan Reference: O.S/LJ (30/11 /2021)
Method of Disposal: Lease

Attachments

NEW2291360.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices