Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW LIGHTHOUSE INN, MARSHFIELD) (FOOTPATH NUMBER 412/9/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2022

Notice ID: NEW2291123

Notice effective from
28th December 2021 to 27th January 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW LIGHTHOUSE INN, MARSHFIELD) (FOOTPATH NUMBER 412/9/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2022 Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along Footpath 412/9/1 from its point at grid reference ST3001981663 to its point at grid reference ST3004181588, a distance of approximately 80 metres. Alternative Route is via the unaffected section of 412/9/1 and restricted byway 412/10/1. The reason for making the order is to allow works to improve to Car Park and access to the coastal path. The proposed order will be operative from 04 January 2022 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. Dated: 28 December 2021 G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HTC LIGHTHOUSE INN, MARSHFIELD)
(RHIF LLWYBR CERDDED 412/9/1) (CAU LLWYBR CERDDED DROS DRO) 2022
Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd llwybr cerdded 412/9/1 o bwynt ar gyfeirnod grid ST3001981663 i bwynt ar gyfeirnod grid ST3004181588, pellter o tua 80 metr. Mae'r Llwybr Amgen ar hyd y rhan nad effeithir ami o 412/9/1 ac ar hyd cilffordd gyfyngedig 412/10/1.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwaith i wella'r Maes Parcio ac i alluogi mynediad i'r Iwybr arfordirol. Bydd y gorchymyn arfaethedig ar waith o 04 lonawr 2022 a bydd yn para mewn grym am gyfnod nad yw'n hwy na 6 mis neu tan fydd y gwaith y bwriedir ei gyflawni wedi ei gwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf.

Dyddiad: 28 Rhagfyr 2021
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2291123.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices