Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (NORTH STREET, NEWPORT) (TEMPORARY CHANGE OF PROHIBITION OF WAITING EXCEPT FOR TAXIS ORDER 2021)

Notice ID: NEW2092092

Notice effective from
24th May 2021 to 23rd June 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (NORTH STREET, NEWPORT) (TEMPORARY CHANGE OF PROHIBITION OF WAITING EXCEPT FOR TAXIS ORDER 2021)
NOTICE Is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and all other enabling powers has made an order the effect of which is as described in the Schedule below.
The reason for making the order is to ensure public safety by reallocating road space for social distancing purposes. The order will come into operation on 25 May 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the national social distancing requirements cease, whichever is the earlier. Emergency vehicle access will be available.
The order and a map showing the affected roads can be requested by emailing

conveyancing.team@newport.gov.uk

.
SCHEDULE
Part 1 - Suspension
The Newport City Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and On-Street Parking Places) (Civil Enforcement) Order 2019 Schedule 1 shall be suspended and shall have no effect insofar as its provisions relate to North Street (taxi bay location ). The current taxi rank parking bay length of 25.5 metres.
Part 2 - Disabled parking bay only For a distance of 25.5 metres, eastern side of North Street (adjacent to premises of Harding Evans Solicitors). The disabled parking bay shall replace the former taxi rank parking bay and be used solely as a disabled parking bay. The disabled parking bay will improve parking opportunities in the city centre for those displaying a blue badge.
DATED: 24 May 2021
G D Price
Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (STRYD Y GOGLEDD, CASNEWYDD) (NEWID DROS DRO I ORCHYMYN GWAHARDDIAD AROS AC EITHRIO TACSIS 2021)
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) a'r holl bwerau galluogi eraill, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gorfodi'r hyn a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw sicrhau diogelwch y cyhoedd drwy ailddyrannu lie ar y ffordd at ddibenion cadw pellter cymdeithasol. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 25 Mai 2021 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod hyd at o 18 mis neu tan bo'r gofynion cenedlaethol o ran cadw pellter cymdeithasol wedi dod i ben, pa un bynnag fydd gyntaf. Bydd mynediad ar gael i gerbydau brys.
Gellir gofyn am y gorchymyn a map sy'n dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt drwy e-bostio

conveyancing.team@newport.gov.uk

.
ATODLEN
Rhan 1 - Atal Dros Dro Bydd Atodlen 1 Gorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) (Gorfodi Sifil) 2019 yn cael ei atal dros dro ac ni fydd yn cael unrhyw effaith i'r graddau y mae ei darpariaethau'n ymwneud a Stryd y Gogledd (lleoliad y bae tacsis ). Hyd bae parcio'r safle tacsis presennol o 25.5 metr.
Rhan 2 - Man parcio i'r anabl yn unig Am bellter o 25.5 metr, ochr ddwyreiniol Stryd y Gogledd (ger safle Harding Evans Solicitors). Bydd y man parcio i'r anabl yn cymryd lle'r hen fae parcio safle tacsis ac yn cael ei ddefnyddio fel man parcio i'r anabl yn unig. Bydd y man parcio i'r anabl yn gwella cyfleoedd parcio yng nghanol y ddinas i'r rhai sy'n arddangos bathodyn glas.
DYDDIAD: 24 Mai 2021
G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NEW2092092.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices